กลุ่มย่อย (6 – 15 ท่าน)

สำหรับใคร: สำหรับกลุ่ม / ทีมย่อยของบริษัทหรือทีมงานเล็กๆ ที่ต้องการแสดงถึงภาพลักษณ์ของทีมในเชิงปฏิบัติและสร้างความเป็นหนึ่งเดียว

Elizabeth--15-500