องค์กร

สำหรับใคร: สำหรับบุคลากร / ทีม / แผนกในองค์กรที่ต้องการแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงปฏิบัติและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร